PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Üldsätted
  1. Telemark Hulgi OÜ, juriidilise registrikoodiga 10675199, kontori aadressiga Laki 26, 12915 Tallinn (edaspidi – „Ettevõte“), registreeritud aadressiga Laki 26, Tallinn 12915, määrab järgmises privaatsuspoliitikas (edaspidi – „Poliitika“) ära selle, kuidas Ettevõtte e-poe külastajate, Ettevõtte külastajatele, klientide ja muudele isikute (edaspidi – „Andmesubjekt“), kes on huvitatud Ettevõtte pakutavatest teenustest ja toodetest, andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse. Andmesubjektid peavad nimetatud privaatsuspoliitikaga hoolikalt tutvuma. See on vajalik selleks, et Andmesubjektid mõistaksid, kuidas Ettevõtte nende andmeid kogub, töötleb ja talletab.
  2. Andmesubjekti isiklikke andmeid kogutakse ja töödeldakse ainult käesolevas Poliitikas kirjas olevatel eesmärkidel.
  3. Käesolev Poliitika kehtib kõigile Andmesubjektidele, ka neile Andmesubjektidele, kes ei ole e-poes registreerinud.
  4. Andmesubjekti andmete töötlejaks on Ettevõte.
 2. Ettevõtte poolt Andmesubjekti kohta kogutavad andmed
  1. Ettevõte võib koguda ja töödelda järgmisi Andmesubjekti andmeid:
   1. Andmeid, mida Andmesubjekt Ettevõtte veebilehel www.telemark.ee (edaspidi - „E-pood“) registreerides või seda kasutades sisestab. Nendeks andmeteks on näiteks Andmesubjekti nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, tellitud toodete nimi (nimed), tellimuse tasumisega seonduvad üksikasjad ja muu teave, registreerimise vormis sisestatud andmed, tellimuse esitamine, süsteemisiseste sõnumite saatmine, lisainfo küsimine või e-poe tõrgetest teatamine. Ettevõte võib Andmesubjektil paluda täita ka vorme, mille kaudu viimane saab võimaluse osaleda erinevatel auhinnamängudel, näiteks Ettevõtte poolt loodud mängudes. Taoliste vormide täitmine on vabatahtlik;
   2. Andmeid, mis on seotud Andmesubjekti poolse tellimuste esitamise ja täitmisega, kui Andmesubjekt tellib Ettevõtte pakutavaid kaupu või teenuseid, külastab Ettevõtet, sh E-poodi. Nendeks andmeteks võivad olla Andmesubjekti nimi, e-posti aadress, telefoninumber, toodete kohale toimetamise aadress, ostetud kauba või teenuse nimetus, kaupade või teenuste tasumisega seotud üksikasjad;
   3. Kogu Ettevõte ja Andmesubjekti vahelist vestlust ja suhtlust (veebilehel, e-posti teel, vestlusaknas, telefoni teel ja mis tahes muudes suhtlusvormides);
   4. E-poes olevate toodete sirvimise ajalugu, ostetud toodete või teenuste ajalugu ja nendega seonduvad andmed;
   5. Andmesubjekti nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, kui neid andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil ja Andmesubjekt on selleks nõusoleku andnud;
   6. Andmesubjekti IP aadress;
   7. Videokaamerate andmed, kui Andmesubjekt asub Ettevõtte ruumidesse paigaldatud videokaamerate vaateväljas.
  2. Andmesubjektid vastutavad Ettevõttele antavate andmete õigsuse eest.
 3. Küpsised ja nende kasutamine
  1. Andmesubjekt võib veebisaidi sirvimise ajal oma arvuti või muu seadme kaudu käesolevas Poliitikas esitatud küpsiste kasutamisega nõustuda. Andmesubjekt võib selle nõusoleku igal ajal tühistada, muutes oma Interneti-brauseri seaded, kuid sellisel juhul ei pruugi teatud E-poe funktsioonid toimida. Andmesubjektil on võimalus vaadata, millist teavet (küpsised) Ettevõte kasutab, ning võib kustutada mõned või kõik salvestatud küpsised. Kui Andmesubjekt soovib küpsiseid oma arvutis või muus seadmes hoida, saab ta nende vastuvõtmisega veebibrauseris nõustuda. Samuti saate brauseri seadetes valida valiku, kus kõik küpsised aktsepteeritakse või mõned blokeeritakse. Samamoodi võib üksus eemaldada oma arvutisse või teistesse seadmesse juba salvestatud küpsised.
 4. Andmesubjekti andmete säilitamine
  1. Ettevõtte poolt Andmesubjekti kohta kogutud andmeid võib töödelda Ettevõte või Ettevõtte tarnepartnerid. Kui Ettevõtte tarnepartnerid (st andmetöötlejad) töötlevad Andmesubjekti andmeid, tähendab see seda, et ettevõte on nendega lepingud sõlminud. Sellised lepingud määravad ära tarnepartnerite kui andmetöötlejate kohustused. Andmetöötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastavalt ettevõtte juhistele ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik lepingus sätestatud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Andmete edastamine tarnepartneritele (andmetöötlejatele) võib hõlmata Andmesubjekti tellimuste tarnega seonduvat, aga ka Andmesubjekti poolt tehtavaid makseid või rahalisi tehinguid Ettevõttega. Kui Andmesubjekt edastab Ettevõttele isikuandmeid, nõustub ta sellise andmete üleviimise ja töötlemisega. Ettevõte võtab kõik mõistlikult praktilised sammud tagamaks, et üksuse andmeid töödeldakse ohutult ja need on kooskõlas käesolevas Poliitikas sätestatud reeglitega.
  2. Andmesubjekti poolt edastatud andmed salvestatakse Ettevõtte serverites või paberkandjatel. Juhul kui Andmesubjektile antakse paroolid (või kui Andmesubjektid valivad need ise), siis võimaldatakse Andmesubjektidel teatud e-poe funktsioone kasutada. Siinkohal vastutavad Andmesubjektid ainuisikuliselt paroolide konfidentsiaalsuse ja nende kolmandatele isikutele mitteavaldamise eest.
  3. Kui ettevõttel on kahtlusi Andmesubjektide poolt esitatud andmete õigsuses, on ettevõttel õigus peatada selle Andmesubjektide andmete töötlemine, et neid kontrollida ja parandada.
 5. Andmesubjekti nõusolek andmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil
  1. Kui Andmesubjektid märgistavad tellimuse vormistamise või konto registreerimise ajal vastava kontrollkasti, nõustuvad nad isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil. See tähendab, et Ettevõte võib neile saata uudiseid, tootetutvustusi ja erinevate pakkumistega seonduvat teavet.
  2. Andmesubjektil on õigus otseturunduse eesmärkidel andmete edastamisest keelduda, võttes selleks ühendust Ettevõttega ja tühistades oma nõusoleku. Selleks, et kasutada oma õigust keelduda otseturunduse eesmärgil andmete töötlusest, peab Andmesubjekt eemaldama kontrollmärgi registreerimisvormis olevatest märkeruutudest või klikkima uudiskirjade lõpus olevale lingile, mis eemaldab ta uudiskirjade listist. Lisaks võivad Andmesubjektid Ettevõttega ühendust võtta e-posti aadressil telemark@telemark.ee ja teatada oma nõusoleku tühistamisest.
  3. Ettevõte säilitab Andmesubjekti andmed otseturunduse eesmärgil 5 aastat, mille alguseks loetakse Andmesubjektilt nõusoleku saamise kuupäeva. Seda välja arvatud juhul, kui Andmesubjekt on oma nõusoleku varem tühistanud.
  4. Andmesubjekti õigused, mis talle seoses Poliitikaga kehtivad, on sätestatud käesoleva Poliitika 9. punktis.
 6. Andmesubjektide andmete säilitamise tingimused
  1. E-poe kohta käivad isikuandmed salvestatakse nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.
  2. Andmesubjektide üksikasjad kaupade või teenuste tellimise kohta, salongi külastused, e-posti või muul viisil saadetud teavitused hoitakse 5 aastat alates Andmesubjekti kaupade või teenuste tellimuse täitmise kuupäevast.
  3. Andmesubjekti andmed, mida kasutatakse otseturunduse eesmärgil, säilitatakse käesoleva Poliitika punktis 5.3 sätestatud perioodi vältel.
  4. Andmesubjektide päringud, mis esitatakse Ettevõtte kauba või teenuse kohta veebisaidi vestlusaknas, e-posti aadressil, posti teel või muu sidevahendi abil, säilitatakse 2 aasta jooksul pärast Andmesubjekti viimast kontakti.
  5. Ettevõtte ruumides videokaameratele salvestatud videote andmed salvestatakse 30 tööpäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui konkreetse video salvestamine on vajalik pikemaks ajaks üksikisikute või vara kaitseks.
  6. Kui seadus nõuab teatud dokumentide paberkujul või elektroonilist säilitamist, siis säilitatakse neid ainult seaduses ettenähtud perioodi jooksul.
 7. Andmesubjekti andmete töötlemise eesmärgid
  1. Ettevõte kasutab Andmesubjektide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
   1. Teenuste osutamine Andmesubjektidele (klientidele);
   2. Ostu  – müügi lepingute sõlmimiseks Andmesubjektidega (klientidega) ja selles kirjeldatud kohustuste täitmiseks;
   3. Tagasimaksete sooritamiseks;
   4. Veendumaks, et E-poes olev sisu on Andmesubjektile kuvatud efektiivsel ja sobival viisil;
   5. Teenuste parandamiseks, statistilisteks analüüsideks ja sihipäraseks turunduseks;
   6. Selleks, et anda Andmesubjektile teavet kaupade või teenuste kohta, mida Andmesubjektid taotlevad;
   7. Vastamiseks Andmesubjekti esitatud päringutele ja teisteks administratiivseteks eesmärkideks;
   8. Saatmaks Andmesubjektile uudiskirju ja tootetutvustusi (reklaami), kui viimane on nõustunud oma andmete otseturunduse eesmärkidel kasutamisega;
   9. Selleks, et teavitada Andmesubjekti Ettevõtet ja selle teenuseid puudutavatest muudatustest;
   10. Klienditeeninduse parandamiseks;
   11. Selleks, et Andmesubjektidel oleks ettevõtte salongis (territooriumil) turvaline olla. Lisaks selleks, et tagada Ettevõtte vara parem kaitstus.
 8. Andmete avalikustamine
  1. Ettevõttel on õigus üksuste andmeid mistahes tema kontserni kuuluvale äriühingule avaldada. Sealhulgas, kuid mitte ainult, äriühingu tütarettevõtetele, emaettevõtte ja tema tütarettevõtetele.
  2. Andmesubjekti andmeid võib kolmandatele osapooltele avalikustada ainult järgmistel juhtudel:
   1. Kui Ettevõte kavatseb müüa vara või äriüksuse, avalikustades Andmesubjekti andmeid potentsiaalsele ostjale või mõnele tema osale;
   2. Kui selline Andmesubjekti andmete avaldamine või jagamine on vajalik vastavalt õigusaktide poolt seatud nõuetele (näiteks kohtud, muud riigiasutused jne). Muuhulgas võib selline andmete avaldamine olla vajalik Ettevõtte, tema klientide ja teiste isikute õiguste, vara ja julgeoleku kaitsmiseks.
 9. Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektidel on järgmised õigused:
   1. Õigus teada, et nende isikuandmeid töödeldakse;
   2. Esitada Ettevõttele nõue, saamaks teavet selle kohta, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid kogutud on, millisel eesmärgil neid töödeldakse ja millistele andmete saajatele on viimase 1 aasta jooksul edastatud ja pakutud. Tegevuste kohta käiv informatsioon edastatakse esitatud e-posti aadressidele hiljemalt 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil Andmesubjekt esitas taotluse nende andmete saamiseks. Ettevõte esitab sellised andmed Andmesubjektile tasuta kord  kalendriaasta jooksul;
   3. Nõuda ebaõigete andmete muutmist ja korrigeerimist või nende kasutamise lõpetamist (v.a talletamise lõpetamist), kui Andmesubjekt arvab, et tema kohta käivad andmed on valed, ebatäielikud või tal on kahtlus, et neid kasutatakse illegaalselt või pahatahtlikult. Ettevõte teavitab Andmesubjekti viivitamatult, kui tema isikuandmeid on parandatud, muudetud või nende kasutamine on peatatud või lõpetatud.
   4. Taotluse esitamisel on Andmesubjektil õigus saada Ettevõttelt temaga seotud isikuandmeid süstematiseeritud, üldkasutatavas ja arvutis loetaval kujul, nii et sellised andmed oleks võimalik edastada teisele andmetöötlejale (õigus andmete ülekandmisele);
   5. Mitte nõustuda andmete kasutamisega otseturunduse eesmärkidel, nagu on sätestatud punktis 5.2;
   6. Taotluse esitamisel on Andmesubjektil õigus nõuda, et Ettevõte kustutab temaga seotud isikuandmed, kui isik ei nõustu või tühistab töötlemise nõusoleku (õigus olla unustatud). Seda välja arvatud juhtudel, kui Ettevõte ei saa Andmesubjekti andmeid kustutada lepingu täitmise vajalikkuse või seaduse sundtäitmise tõttu;
   7. Andmesubjektidel on õigus saada teavet andmelekete kohta. Ettevõte kohustub saatma Andmesubjektidele e-kirja teel (kui see on Ettevõttele teada) teatise 72 tunni jooksul pärast seda, kui saadakse teada, et Andmesubjekti andmed võivad olla ohus (näiteks kui on sisse murtud / häkitud Ettevõtte serverisse jne);
   8. Andmesubjekt, kellel on Ettevõtte tegevuse või tegevusetusega seoses etteheited, on õigus esitada kaebus Riigi andmekaitseinspektsioonile.
  2. Kõik Andmesubjektidega seotud päringud ja taotlused tuleb saata Ettevõttele e-postiga, aadressil telemark@telemark.ee Andmesubjekt võib taotluse esitada ka kirjalikult, saates selle kirjalikult Ettevõtte büroo aadressile. Kõikidel juhtudel (st nii päringute saatmisel e-posti teel kui ka kirja teel) on taotlust vastu võtva Ettevõtte esindajal õigus Andmesubjektilt taotleda isikut tõendavat dokumendi või õigusaktidega kinnitatud dokumendi koopia esitamist.
  3. Ettevõte on kohustatud Andmesubjektide taotlustele ja päringutele vastama hiljemalt 30 päeva jooksul pärast nende vastuvõtmist.
 10. Poliitika jõustumine ja muudatused
  1. Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib alates 01.09.2019.
  2. Kõik Privaatsuspoliitikaga seotud muudatused avaldatakse meie veebilehel selles sektsioonis. Vahel võib ette tulla, et Privaatsuspoliitikaga seonduvatest muudatustest teavitatakse Andmesubjekte ka e-posti teel.
 11. Kontaktinfo
  1. Andmesubjektide küsimused, kommentaarid või Poliitikaga seonduvad päringud tuleb saata e-posti aadressile telemark@telemark.ee

 

Leia oma telefonile tarvik:
Klienditeenindus
Kategooriad
 
Uudised

Blaupunkt tootevalikusse lisandusid patareid.
Blaupunkt tootevalikusse lisandusid patareid.  Valikuga on või …

Blaupunkt e-tõukerattad nüüd kohal!
Telemark on Blaupunkt e-liikurite distribuutor Eestis.  Blaupunkt too …

Samsung A3 ja A5 (2017) ümbriste lõpumüük!
Müüme soodsate hindadega Samsung Galaxy A3 (2017) ümbriseid …